རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ཡོད་པ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་གི་བྱེད་སྒོ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2008-12-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་གི་བྱེད་སྒོ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

 

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།