བོད་ཡིག་ཚཌ་པར་བལ་ཡུལ་ནས་ཐད་ཀར་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཚགས་པར་དེ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁོངས་ནས་ཐད་ཀར་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

2008-09-22
Share
བོད་ཡིག་ཚཌ་པར་བལ་ཡུལ་ནས་ཐད་ཀར་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་ཚགས་པར་དེ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁོངས་ནས་ཐད་ཀར་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་ཚགས་པར་དེ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཐད་ཀར་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།