དྲུག་བཞི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བོད་དོན་སྐོར་དཔྱད་གཏམ།

རྒྱ་ནག་ནང་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་དཔྱད་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ།

2009-06-02
Share

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་བོད་ཁ་བ་ཅན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དགུ་ལོའི་པེ་ཅིང་གནམ་བདེའི་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་བྱུང་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།