གསར་འགྱུར།

ལྷ་ས་དང་མངའ་རིས་གཞིས་རྩེ་སོགས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཡོད་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག

བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གྱར་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་འདུག

གསར་འགྱུར།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་གནང་སྐབས་བོད་མི་མང་གི་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པ་བཞིན་ལ་དྭགས་པ་ཚོས་ཀྱང་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་བ་བཀའ་བསྩལ་སོང་།

གསར་འགྱུར།

བོད་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་སོགས་འཛིན་བཞིན་པ། སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ།

བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། བོད་ནང་ཉིན་རེ་བཞིན་གནས་སྟངས་ཛ་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་གཅིག་དང་སྐད་ཡིག་གཅིག། རིག་གཞུང་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་སོགས་འཛིན་བཞིན་པ་གསུང་གི་འདུག

གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་འཆར་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་དགོན་གྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཇུག་སྡོམ་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་འདུག

གསར་འགྱུར།

ལྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་རྐྱེན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་གནས་སྐབས་སྒོ་རྒྱབ་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་ནོར་བུ་གླིང་ག་བཅས་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱབ་ཡོད་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྩེར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཡོད་པའི་ནད་པ་༥ཐོན་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
གསར་འགྱུར།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་པ་ཟངས་དཀར་ཁུལ་དུ་བཀའ་སྩལ་བ།

བོད་ཀྱི་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་འདུག

གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་འཆར་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་དགོན་གྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཇུག་སྡོམ་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་འདུག

གསར་འགྱུར།

ལྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་རྐྱེན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་གནས་སྐབས་སྒོ་རྒྱབ་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་ནོར་བུ་གླིང་ག་བཅས་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱབ་ཡོད་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྩེར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཡོད་པའི་ནད་པ་༥ཐོན་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༡༡།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༦ པ།


View Full Site