རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་དེ་ཁྱོག་བཤད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བཞིན་པ།

2018-03-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷ་ས་ཇོ་ཁང༌།
ལྷ་ས་ཇོ་ཁང༌།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཡུལ་ཁོར་སྤྲོ་འཆམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་ ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ཁྱོག་བཤད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།