རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ།

2018-10-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐཱན་ཀྱི་ཝ་གྷ་ཞེས་པའི་ས་མཚམས།
རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐཱན་ཀྱི་ཝ་གྷ་ཞེས་པའི་ས་མཚམས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

པ་ཀིས་ཐན་གྱི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་མཉམ་ལས་མ་བྱེད་ཀྱི་བར་དུ་།  རྒྱ་གར་ངོས་ནས་རེ་ཞིག་འབྲེལ་མོལ་གནང་གི་མ་རེད་ཅེས་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།    གཤམ་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན་དབར་གྱི་ད་ལྟའི་འབྲེལ་བའི་ཐད་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།