འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཨ་རིའི་ནང་སིམ་འཛུལ།

2018-08-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཨ་རིའི་ནང་སིམ་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུར་དྭོགས་གཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ།
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཨ་རིའི་ནང་སིམ་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུར་དྭོགས་གཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ།
རོཡི་ཊརས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྩོམ་ཡིག་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་སྙན་ཐོ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཏེ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཨ་རིའི་ནང་སིམ་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུར་དྭོགས་གཟོན་བྱེད་དགོས་པར་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།