အမႁစစ္ေဆးရာတၾင္ တရားမ႖တမႁ မရႀိေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထုတ္ ကန္ႛကၾက္

အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံခၾင့္ မေပးသလုိ ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္ကေန တင္သၾင္းတဲ့ သက္ေသ ၄ ဦးထဲက ၃ ဦးကုိ တရား႟ုံးက ပယ္ခဵတာဟာ တရားမ႖တစၾာ ဥပေဒအရ ခုခံပုိင္ခၾင့္ကုိ ခဵိႂးေဖာက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္က ဒီကေနႛ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။
2009-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁတၾင္ စၾပ္စၾဲခံရသူဖက္မႀ တဦးတည္းေသာ သက္ေသ၊ လပၾတၨာ လၿတ္ေတာ္အမတ္ႎႀင့္ ဥပေဒပညာရႀင္ ဦးဳကည္ဝင္းကို ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁတၾင္ စၾပ္စၾဲခံရသူဖက္မႀ တဦးတည္းေသာ သက္ေသ၊ လပၾတၨာ လၿတ္ေတာ္အမတ္ႎႀင့္ ဥပေဒပညာရႀင္ ဦးဳကည္ဝင္းကို ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

တရား႟ုံးက- တရားစဲၾဆုိသူဘက္က တင္သၾင္းတဲ့ တရားလုိဴပသက္ေသကုိေတာ့ ၁၅ ဦးအထိ စစ္ေဆးခၾင့္ေပး႓ပီး၊ တရားစဲၾဆုိခံရသူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္က တင္သၾင္းတဲ့ သက္ေသ ၄ ဦးထဲက ၃ ဦးကုိ ပယ္ခဵ႓ပီး၊ ၁ ဦးကုိသာ စစ္ေဆးခၾင့္ေပးတာဟာ လုံးဝ တရားမ႖တမႁ မရႀိေဳကာင္း အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ကုိ အန္အယ္ဒီ ဴပန္ဳကားေရး တာဝန္ရႀိသူ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္က အခုလုိ ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္။      ။ “အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ေခၝင္းေဆာင္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛအေပၞ တရားစၾဲဆိုထားေသာ အမႁႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား မစစ္ေဆးမီ ၎၏ ေရႀႚေနမဵားႎႀင့္ ညၟိႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးရန္ လံုေလာက္ေသာအခဵိန္ကို သက္ဆိုင္ရာတိုႛက မေပးခဲ့ပၝ။ ထိုႛအဴပင္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေရႀႚေနမဵားက တရား႟ံုးသိုႛ ၂၆ရက္ ၅လ ၂၀၀၉ေနႛတၾင္ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးဳကည္ဝင္းႎႀင့္ ေဒၞခင္မိုးမိုးတိုႛကို မိမိတိုႛ၏ သက္ေသမဵားအဴဖစ္ စာရင္းတင္သၾင္းခဲ့ပၝသည္။ ၂၇ရက္ ၅လ ၂၀၀၉ေနႛတၾင္ တရား႟ံုးက ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ကဵင့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၇ (၁) အရ ဆို႓ပီး ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္ႎႀင့္ ေဒၞခင္မိုးမိုးတိုႛ သံုးဦးကို ပယ္ခဵလိုက္ပၝသည္။ တရား႟ံုးက တရားစၾဲဆိုသူ တရားလိုအတၾက္ တရားလိုဴပသက္ေသ ၁၅ဦး စစ္ေဆးခၾင့္ေပးခဲ့႓ပီး စၾပ္စၾဲခံရသူအတၾက္ သက္ေသတဦးကိုသာ စစ္ေဆးခၾင့္ဴပႂဴခင္းသည္ လံုးဝ တရားမ႖တမႁမရႀိပၝ။ ဤသည္မႀာ ခုခံေခဵပခၾင့္ အဴပည့္အဝ မရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။”

တရာစဲၾဆုိခံရသူအတၾက္ တရားမ႖တစၾာ အမႁကုိ ရင္ဆုိင္ခၾင့္ရရန္အတၾက္ လုိက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ေပးတဲ့ ေရႀႚေနနဲႛ လုံေလာက္တဲ့ အခဵိန္အတိုင္းအတာအထိ ေတၾႚဆုံခၾင့္ေပးရမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့လည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံတုိင္ပင္ခၾင့္ မရေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ဆက္လက္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အန္အယ္ဒီ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ရႀိသူ ေဒၝက္တာဝင္းႎုိင္ကပဲ အခုလုိ ဆက္ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎုိင္။       ။ “အမႁကိစၤတရပ္တၾင္ စၾပ္စၾဲခံရသူက အမႁကို ခုခံႎိုင္ရန္အတၾက္ မိမိ၏ ေရႀႚေနႎႀင့္ ညၟိႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးရန္ လံုေလာက္ေသာ အခဵိန္ေပးရပၝသည္။ စၾပ္စၾဲခံရသူဖက္က ဴပသေသာ သက္ေသမဵားကိုလည္း စစ္ေဆးခၾင့္ ဴပႂရပၝသည္။ ႎႀစ္ဖက္ေလ႖ာက္လဲခဵက္ကို ဳကားနာရပၝသည္။ သိုႛမႀသာ ခုခံ ေခဵပခၾင့္ ေပးသည္ဟု ဆုိႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛပၝ၍ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၁၁ (၁) တၾင္ ပၝရႀိေသာ အမႁကို ဳကားနာစစ္ေဆးရာဝယ္ စၾပ္စၾဲခံရသည့္ ဴပစ္မႁအတၾက္ ခုခံေခဵပႎိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကို ထိုသူအား ေပး႓ပီး ဴဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ အခဵက္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီ၏ ဥပေဒအမႀတ္ ၅ / ၂၀၀၀ဴဖစ္သည့္ ၂၀၀၀ဴပည့္ႎႀစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မူအဴဖစ္ ပုဒ္မ ၂ (စ) တၾင္ ပၝရႀိေသာ အမႁတၾင္ ခုခံေခဵပခၾင့္ ေပးဴခင္းဟူေသာ အခဵက္တိုႛကို ခဵိႂးေဖာက္ေဳကာင္း ေတၾႚရႀိရပၝသည္။”

အခုလုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ  ဥပေဒနဲႛအညီ တရားမ႖တစၾာ ခုခံပုိင္ခၾင့္မရတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ကုိ ေမလ ၂၇ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ မႀာဴပႂလုပ္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾႚ နဲႛ ဗဟုိ အေထာက္အကူဴပႂ အဖဲၾႚတုိႛရဲ့ အစည္းအေဝး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္အရ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔