လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေနရာ အားလံုးအတၾက္ စစ္အစိုးရ လူေ႟ၾး႓ပီး႓ပီ

၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖုိႛ စစ္အစုိးရက နီးစပ္ရာ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ႌၿန္ဳကားထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရဝန္႒ကီးအဖၾဲႚနဲႛ နီးစပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္တခဵိႂႚက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။ လုပ္ငန္္းရႀင္ေတၾဘက္ကလည္း ေ႟ၾးေကာက္္ပၾဲ ဝင္ေရာက္ဖုိႛ ႎႁတ္အားဴဖင့္ ကတိဴပႂထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။
2009-03-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားကို ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ညစာစားပၾဲတၾင္ အရပ္ဝတ္ ဴမန္မာ့႟ိုးရာ ဝတ္စံုမဵားဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားကို ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ညစာစားပၾဲတၾင္ အရပ္ဝတ္ ဴမန္မာ့႟ိုးရာ ဝတ္စံုမဵားဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ပၝဝင္ယႀဥ္ဴပိႂင္မဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဟာ မိမိတုိႛရဲ့ ဇာတိ႓မိႂႚနယ္ေတၾကေန ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဝင္ေရာက္္ဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
ယုဇန ဦးေဌးဴမင့္က ႓မိတ္္႓မိႂႚ၊ Max Myanmar ကုမၯဏီပုိင္ရႀင္ ကုိေဇာ္ေဇာ္က ေရဳကည္၊ ငၝးလုပ္ငန္းအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဒုဥကၠႉ ဦးသန္းလၾင္က ခရမ္း၊ ေဇကမႝာ ဦးခင္ေ႟ၿက ေကာ့မႀႃး၊ ဧဒင္ ကုမၯဏီ ပုိင္ရႀင္ ဦးခဵစ္ခုိင္က ဓႎုဴဖႃ႓မိႂႚ၊ UMFCCI ကုန္သည္႒ကီးမဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္း ဥကၠႉ ဦးဝင္းဴမင့္က တန္ႛဆည္ စသဴဖင့္ ႓မိႂႚနယ္အလုိက္ တာဝန္ေပး သတ္မႀတ္ေပးထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ စက္မႁ (၁) ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေတာင္သာ႓မိႂႚနယ္၊ စီမံ စီးပၾားဝန္႒ကီး ဦးစုိးသာကုိ တၾံေတး စသဴဖင့္ လက္ရႀိဝန္႒ကီးတခဵိႂႚကုိလည္း ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ႓မိႂႚနယ္အလုိက္ ဝင္ေရာက္ပၝဝင္ဖုိႛ သတ္မႀတ္ထားတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရဝန္႒ကီးတခဵိႂႚ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္္ စစ္တပ္က ကုိယ္စားလႀယ္္ ၁၁၀၊ နီးစပ္တဲ့လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ၊ ဝန္႒ကီးေတၾပၝဝင္မဲ့ အရပ္ဖက္ဴပည္သူႛကုိယ္စားလႀယ္ ၃၃၀၊ စုစုေပၝင္း လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ၄၄၀စာအတၾက္ လူေ႟ၾးခဵယ္မႁ အားလံုး႓ပီးစီးသၾား႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး၊ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီမႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ အပၝအဝင္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒကုိ လာမဲ့ ဧ႓ပီလေႎႀာင္းပုိင္း ဒၝမႀမဟုတ္ ေမလဆန္းပုိင္းအတၾင္း ထုတ္ဴပန္ေဳကညာဖၾယ္ ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေရးပၝတီမႀတ္ပံုတင္ခၾင့္္ကုိ ႎႀစ္လေလာက္ပဲ ခၾင့္ဴပႂမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ မႀတ္ပံုတင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ အားလံုး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္ရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မႀတ္ပံုမတင္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾကုိ ဖဵက္သိမ္းမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း အဲဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒမႀာ ေရးသားထားတယ္လုိႛ ဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ဖတ္႟ႁခၾင့္ရခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္တဦးက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေမလအတၾင္း လၿတ္ေပးဖုိႛ အရိပ္အေယာင္ ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒထုတ္ဴပန္မဲ့ကာလနဲႛ မေရႀးေႎႀာင္္း ဴဖစ္တာမုိႛ ထူးဴခားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနေတၾ ဴမင္ေတၾႚလာရဖၾယ္ရႀိတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ႎုိင္ငံေရးသမားတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔