စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဌးဦး ဂဵပန္အကူအညီ ရယူေရး႒ကိႂးပမ္း

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ လယ္ယာနဲႛ ဆည္ေဴမာင္းဝန္႒ကီးလည္းဴဖစ္ ၊ ႒ကံ့ခုိင္ဖၾႚံ႓ဖိႂးေရးအသင္းရဲ့ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဌးဦးဟာ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပဖိုႛရႀိတဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကိစၤ အပၝအဝင္ ၊ ဂဵပန္ႎိုင္ငံရဲ့ အကူအညီတခဵႂိႚ ရရႀိေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂႚကို ဒီကေနႛ ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္မႀာ ေရာက္ရႀိေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
2009-08-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဌးဦးရဲ့ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတၾင္း ဘယ္လိုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ရႀိႎိုင္သလဲ သိရေအာင္ ဂဵပန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကို RFA က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာ ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ သတင္းထုတ္ဴပန္ေရး ဌာနစိတ္မႀႃး မစၤ အဲရီ ေဴပာတာက ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဌးဦး ဂဵပန္ႎို္င္ငံကို ေရာက္ရႀိေန႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဘယ္လိုအေဳကာင္းအရာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးမယ္ ဆိုတာကေတာ့ အခုအခဵိန္မႀာ တရားဝင္ မထုတ္ဴပန္ႎို္င္ေသးေဳကာင္း ၊ ဂဵပန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆုံဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိေဳကာင္း ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပၝဝင္သင့္ ပၝဝင္ထုိက္သူေတၾ ပၝဝင္ႎို္င္မဲ့ ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္မဵႂိး စစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးဖိုႛ ဂဵပန္ႎို္င္ငံအေနနဲႛ အ႓မဲလိုလားေဳကာင္း ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဌးဦးရဲ့ ဂဵပန္ႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပမႁေတၾ လုပ္သၾားဖိုႛ ရႀိေဳကာင္း တုိကဵႂိအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ေရးရာ႟ုံး တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာမင္းညိႂက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္ ၊

အခုလို ဂဵပန္ႎို္င္ငံကိုလာေရာက္တဲႛ ႒ကံ့ခုိင္ဖၾႚံ႓ဖိႂးေရး အတၾင္းေရးမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဌးဦးရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ႎိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ဴမင္ႎိုင္ဖၾယ္ရာ မရႀိဘူးလိုႛ ဂဵပန္ေရာက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾက သုံးသပ္ေဳကာင္း ေဒၝက္တာမင္းညိႂက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေဒၝက္တာမင္းညိႂ။       ။ “ဗမာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကလည္း သူတိုႛက ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ရႀင္းရႀင္းေဴပာရင္ေတာ့ သူတိုႛကို ေထာက္ခံဖိုႛ လိုခဵင္တဲ့သေဘာ ရႀိတာေပၝ့ေလ၊ ဂဵပန္ကေန႓ပီးေတာ့။ ဒၝေပမဲ့လည္း အခု စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဆံုးဴဖတ္ထားတဲ့ ဒိုႛလမ္းဒိုႛပဲ သၾားမယ္ဆိုတဲ့ အခု ၂၀၀၈ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုနဲႛ ဒီအတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခု ဂဵပန္က ေတာင္းဆိုေနတာက အဲ ေဴပာရင္ေတာ့ ဒီ NLD ေရာ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုလည္း ပၝဝင္ႎိုင္တဲ့ တဴခား တိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾလည္း ပၝဝင္ႎိုင္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္မႀသာလ႖င္ အသိအမႀတ္ဴပႂႎိုင္တဲ့ အေနအထား ရႀိတယ္ေလ။ ကုလသမဂၢကလည္း ဒီသေဘာမဵိႂး ေရာက္လာတာ ဴဖစ္တာေဳကာင့္မိုႛ သူတိုႛ အခုေပၝ့ေလ၊ USDA က သူတိုႛ ဘယ္ေလာက္လာလာ lobby လုပ္လုပ္၊ ေအာင္ဴမင္ႎိုင္မယ္လိုႛေတာ့ က႗န္ေတာ္ေတာ့ မထင္ဘူးေလ။”

႓ပီးခဲ့တဲ့၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ဒီပဲယင္း တုိက္ခုိက္မႁ႒ကီး ႓ပီးကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စီးပၾားေရးအကူအညီေတၾ ေခတၨ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့တဲ့ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဟာ ေနာက္ပိုင္းမႀာ လူသားခဵင္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတၾကို တုိက္႟ုိက္နည္းနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္ ၊ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက တဆင့္ဴဖစ္ဴဖစ္ ေပးေနခဲ့ပၝတယ္ ၊ တေလာတုန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရတရား႟ုံးက အလုပ္ဳကမ္းနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ မခဵမႀတ္ခင္ ရက္ပိုင္းအလုိမႀာ ဂဵပန္အစိုးရဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃သန္းခၾဲ ေလာက္နဲႛ ညီမ႖တဲ့ အကူအညီတခု ေပးအပ္ခဲ့ပၝတယ္ ၊ အဲဒီအကူအညီဟာ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အရာရႀိေတၾကို စီမံအုပ္ခဵႂပ္မႁနဲႛပတ္သက္တဲ့ အေထာက္အကူဴပႂသင္တန္းေတၾ သင္ဳကားေပးေရးအတၾက္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္ ။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔