လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အမဵိႂးသမီးမဵားအေရး အစီရင္ခံစာတင္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတၾအဳကားက အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္အေပၞ လိုက္နာေဆာင္႟ၾက္မႁ ေလ့လာခဵက္ အစီရင္ခံစာကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ တတိယပတ္က လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို တင္သၾင္းတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁတခုတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲသည့္ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ အဖၾဲႚဝင္ တဦး၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁတခုတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲသည့္ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ အဖၾဲႚဝင္ တဦး၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အစိုးရတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾက နယ္စပ္ေဒသက တိုင္းရင္းသား အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကဵႃးလၾန္မႁေတၾ ဆက္လက္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္သူေတၾအေပၞ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ အေရးယူတာ မရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္က ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္အမႀတ္ ၁၈၂၀ အေပၞ ကဵႂႃးလၾန္သူႎုိင္ငံေတၾက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁ ရႀိမရႀိ္ ေလ့လာထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခဵက္ ၄ ခဵက္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကဵႃးလၾန္မႁေတၾကို အေရးယူဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ေနေဳကာင္း ေဖာ္ဴပတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိုင္းအေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသမီးမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ WLB က အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး မလၾယ္ေအးေႎႀာင္းက ဒၝဟာ အဴဖစ္မႀန္ေတၾပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

မလၾယ္ေအးေႎႀာင္း။     ။ “ခု သူတိုႛ တင္လိုက္တဲ့ သူတိုႛရဲ့ သံုးသပ္ခဵက္ကေတာ့ ဒၝ အသစ္အဆန္း ဟုတ္မေနဘူးေပၝ့ေနာ္၊ က႗န္မတိုႛ အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ၊ ေႎႀာင့္ယႀက္ေစာ္ကားမႁေတၾ၊ အတင္းအဓမၳ ဴပႂကဵင့္ခံရမႁေတၾ ရႀိေနေပမဲ့လည္း အဲဒီဟာ ဴဖစ္႓ပီဆိုလိုႛရႀိရင္ ဘယ္ေနရာမႀာမႀ က႗န္မတိုႛေတၾက ဒီအမဵိႂးသမီးေတၾေကာ အမဵိႂးသမီးေတၾရဲ့ မိဘ အသိုင္းအဝုိင္းကေကာ သၾား႓ပီးေတာ့ တင္ဴပလိုႛ မရဘူး။ တရားစၾဲဆိုလိုႛ မရဘူး။ တရားစၾဲလိုႛရႀိရင္ သူတိုႛပၝ ဴပန္႓ပီး အမႁပတ္ေနရတဲ့ ဟာမဵိႂးေတၾ အဲလို အေဴခအေနမဵိႂးေတၾ ရႀိတယ္။ အကယ္၍ တခဵိႂႚအေဴခအေနေတၾမႀာ ဆိုလိုႛရႀိရင္ တရားစၾဲေပမဲ့လည္း အေရးမယူပဲနဲႛ ေနေနတဲ့ ဟာမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ရႀိေနတာေပၝ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ သံုးသပ္ခဵက္က က႗န္မတိုႛ WLB အေနနဲႛဆိုရင္ ဒၝ မႀန္ကန္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ တကယ္လည္း ရႀိေနတယ္၊ ဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီထက္ အေဴခအေန ဆိုးေနတဲ့ ဟာေတၾလည္း အမဵား႒ကီး ဴဖစ္ေနေသးတာေပၝ့ေနာ္၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ။”

ကုလသမဂၢအေနနဲႛ ဒီကိစၤေတၾအေပၞ အေရးတယူ ေဆၾးေႎၾးေနေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎိုင္ငံေရးနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ယႎၨရား ေဴပာင္းလဲမႁ မရႀိေသးသေ႟ၾႚ အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကဵႃးလၾန္မႁေတၾကေတာ့ ရႀိေနဆဲဴဖစ္သလို ရႀိေနဦးမႀာပၝပဲလိုႛလည္း မလၾယ္ေအးေႎႀာင္းက ေဴပာပၝတယ္။

မလၾယ္ေအးေႎႀာင္း။     ။ “လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္အမႀတ္ ၁၈၂၀ေပၝ့ေနာ္၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛမႀာ ခဵမႀတ္လိုက္ေတာ့ ဒၝကေတာ့ အထူးသဴဖင့္ ဒီကဵႃးလၾန္မႁေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ အမဵိႂးသမီးတေယာက္က မုဒိန္းကဵင့္ခံရတယ္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႎႀာင့္ယႀက္ ေစာ္ကားခံေနရတယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္ အဲဒီ ေစာ္ကားတဲ့လူ၊ အဲဒီ အဴပစ္ကို ကဵႃးလၾန္တဲ့လူဟာ အေရးယူ ခံရမယ္ဆိုတဲ့ဟာမဵိႂး ဴဖစ္တာေပၝ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဴမန္မာဴပည္မႀာကေတာ့ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ဒီ စနစ္ဆိုး႒ကီးေအာက္ ဒီ စစ္အာဏာရႀင္႒ကီး ေအာက္မႀာေတာ့ အဲဒီလိုမဵိႂး အေရးယူမႁေတၾလည္း ရႀိမေနဘူးေပၝ့ေနာ္။”

ဒၝကေတာ့ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္လိုက္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဵားဳကားက အမဵိႂးသမီးမဵား အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအေပၞ ဴမန္မာႎုိင္ငံအမဵိႃးသမီးမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္က အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး မလၾယ္ေအးေႎႀာင္းေဴဖဳကားသၾားတာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔