༧གོང་ས་མཆོག་ཁུམ་བུ་མེ་ལྷར་ཞབས་སོར་འཁོད་སྲིད།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ལ་བྷ་ཏི་ནང་ཚོགས་རྒྱུའི་ཁུམ་བུ་མེ་ལྷ་ཞེས་པའི་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེན་མོར་ཞབས་སོར་འཁོད་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག
2013-01-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་Vishwa Hindu Parishad འམ་VHPཞེས་པའི་ ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་Allahabad ནང་ཚོགས་རྒྱུའི་Kumbh Mela ཞེས་པའི་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེན་མོར་ཞབས་སོར་འཁོད་སྲིད་པ་དང་། ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་དེ་བཞིན་ལོ་ངོ་༡༢མཚམས་སུ་ཐེངས་རེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཐོག་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་གི་ཡོད་པ་དང་།  དུས་ཆེན་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཐེངས་འདིའི་Kumbh Mela དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་Allahabad ནང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༡༤ཉིན་དབུ་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་གྲངས་༥༥་རིང་གི་དུས་ཆེན་འདི་ཐོག་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོ་སླེབས་པའི་ཚོད་དཔག་VHPཧིན་རྡུའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་གནང་གི་འདུག་། ཆོས་ཚོགས་དེའི་ཚོགས་གཙོ་Pravin Bhai Togadiaམཆོག་གིས་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་གདན་ཞུ་དེར་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་ལུགས་ཆོས་ཚོགས་དེས་ANI གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།