བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར།

2014-12-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཞེས་པ།
ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཞེས་པ།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ་ཞེས་པ།

༄༅། བོད་གནས་མཁས་པའི་གླེང་བརྗོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཞེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་ཆེད་རྩོམ་དེ་སེང་གེ་རི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།


གསར་འགོད་པ་སེང་གེ་རི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།