༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ན་གཞོན་ཞིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན།

2019-06-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་སྐབས་ན་གཞོན་ཞིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་གནང་བ།
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་སྐབས་ན་གཞོན་ཞིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་གནང་བ།
༸སྐུ་སྒེར་དྲ་ཚིགས།

རྣམ་དཔྱོད་དང་རིག་རྩལ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་སེམས་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ན་གཞོན་ཞིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་སྩལ་འདུག འདིའི་སྐོར་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།