བོད་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ།

2018-08-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་གྱིས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་ཁྲག་གི་འབྲས་ནད་ཕོག་ནས་འཆི་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་གིས་བོད་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་གྱིས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་ཁྲག་གི་འབྲས་ནད་ཕོག་ནས་འཆི་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་གིས་བོད་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ།
མི་ལན་མ་ཧེཤ་ཝ་རི།

༄༅།།དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་ནང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་གྱིས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་ཁྲག་གི་འབྲས་ནད་ཕོག་ནས་འཆི་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་གིས་བོད་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བའི་དམིགས་བསལ་དཔྱད་གཏམ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ལ་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།