ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་བྱམས་པ་གླིང་དུ་ཕེབས།

2015-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ལྕམ་ཊཔ་ལིཛ་མཆོག
བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ལྕམ་ཊཔ་ལིཛ་མཆོག
ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས།

༄༅།  །ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ལྕམ་ཊཔ་ལིཛ་མཆོག་པོཀ་ར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བྱམས་པ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་འདུག      དེའི་སྐོར་གསར་འགོད་པ་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བར་གསན་རོགས་གནང།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།