རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་དང་མི་སེར་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཉེས་ཆད་བཅད་པ།

2020-07-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་བཞི།
ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་བཞི།
སྒྲིག་བཟོ། RFA

གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་དང་མི་སེར་ཐོག་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་འདྲ་མཉམ་དང་འབྲེལ་ནས་ཐོངས་མཆན་བཀག་འགོག་གི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཤིན་ཅང་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཟེར་བའི་ད་ལྟའི་དྲུང་ཆེ་དང་དེ་སྔའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་གྲེན་ཇོན་གོའོས་གཙོས་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་ནས།  རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་དེ་དག་གིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་ཇི་བསྟར་ལ་སྐྱར་ཞིབ་དཔྱད་བསྡུར་སླད་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།  བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཡིན་པ་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་འཇམ་དཔལ་སྨོན་ལམ་ལགས་དང་ལྷན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།