ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་བོད།


2019-05-28
Share
ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་བོད། སྦོ་ལི་ཝི་ཡའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ།
ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་བོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་རིམ་པས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ཡོ་རོབ་ལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་ནང་ཕེབས་པའི་ཉམས་མྱོང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།