བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ།

2021-12-30
Share
བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ། བྲག་འགོ་དགོན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བྱམས་ཁང་ཡང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ།
བོད་ནས་བཏང་འབྱོར།

ཐེངས་འདིའི་ཕ་ཡུལ་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེ་ཆར་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་མ་ཎྀ་དུང་འཁོར་༤༥ཙམ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བས་མ་ཟད། ད་ཆ་བྲག་འགོ་དགོན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བྱམས་ཁང་ཡང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ནས་གསུང་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པར་གསན་རོགས།
གསར་འགོད་པ། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།