བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་པ་ཞེས་པའི་སྙན་ཐོ།

2020-09-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་པར་ཟུང་འབྲེལ་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་པར་ཟུང་འབྲེལ་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ།
ཨེ་པི།

༄༅།།རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་༦༣ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་པར་ཟུང་འབྲེལ་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་དང་དེ་བཞིན་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་པ་ཞེས་པའི་སྙན་ཐོ་འདོན་མཁན་ལ་བཅར་འདྲིའི་ཚུལ་གྱིས་བོད་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་བོད་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།