དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ནང་བོད་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྲིད་ཇུས།

2019-05-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༠༨ ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་དང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས།
༢༠༠༨ ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་དང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་སྲིད་ཇུས་རིགས་ཅི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས། དེ་མིན་བོད་རྒྱལ་འབྲེལ་མོལ། ༢༠༠༨ ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་དང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཟུར་བ་དང་། བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ། སྐབས་ཐོག་ཆབ་སྲིད་དཔྱད་བརྗོད་པ་སྐུ་ཞབས་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་ལྷན་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།