ལོ་ངོ་བཅུའི་སྔོན་གྱི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ལ་ཕྱིན་དྲན།

2018-03-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༠༨།༣།༡༤།བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་གཙོས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས།
༢༠༠༨།༣།༡༤།བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་གཙོས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།
འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞུ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་བོད་ས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་ལས་འགུལ་ཐོན་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར་བའི་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ།   ཁོང་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན།   དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པའི་ནང་དོན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་འདི་གསན་རོགས་གནང་།
མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།