བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཆགས་གནས་ཚུལ།

2017-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཆགས་གནས་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ།
བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཆགས་གནས་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ།
མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ངོ་དེབ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། བར་ལམ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་ལ་གཞི་བཅོལ་གྱིས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཆགས་གནས་ཚུལ་སྐོར་བྷོ་སེ་ཊོན་ནས་སྤྱི་ཟུར་དང་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཤྭསྟྭི་རི་ལཌ་དང་ནིའུ་ཡོཁ་ནས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་གཉིས་དང་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎
གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།