ལོ་ངོ་བཅུའི་རྗེས་༢༠༠༨ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ལ་ཕྱིར་དྲན།

2018-03-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དམག་ས་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ངོས།
དམག་ས་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ངོས།
Photo: RFA

དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་བོད་ས་ཡོངས་ནང་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་ལས་འགུལ་འདི་ཐོན་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཏག་ཏག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདིའི་ཁྲོད་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་བོད་ནང་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་འདྲ་བྱུང་མིན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་ལས་འགུལ་འདིའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ལ་དོ་ཁུར་ཇི་འདྲ་བྱུང་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།