རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གོད་ཆག་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད།


2018-10-19
Share
རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གོད་ཆག་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད། རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ནང་གི་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གོད་ཆག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་དགོངས་ལོ་གཞོན་གཞོན་ཡིན་པའི་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེགས་ཅི་ཞིག་མྱངས་པ། དེ་བཞིན་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་བོད་ཁུལ་དུ་ཇི་ལྟར་བསླངས་པ། བོད་ཁུལ་དུ་བསླངས་པའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུ་བསླངས་པའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ། ཡང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེ་ཇི་ལྟར་མཇུག་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐད། སྐྱབས་རྗེ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།