བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཉམས་ཞིབ་པའི་གནས་བབ།

2019-09-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཉམས་ཞིབ་པའི་འོས་འགན།
བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཉམས་ཞིབ་པའི་འོས་འགན།
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་། བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཉམས་ཞིབ་པའི་གནས་བབ་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་གདོང་ལེན་བྱེད་སྒོ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།