བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལག་བསྟར་གྱི་ཕན་ཡོན།

2018-11-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གྲགས་ཆེའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཁག་ནང་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།
དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གྲགས་ཆེའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཁག་ནང་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།
ནཱཛ་སྦེ་ཧེཤ་ཊི།

༄༅།།བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལགས་བསྟར་བྱས་ན།  ཚོང་དོན་འགོ་འཁྲིད་ལམ་འགྲོ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ལྟ་གྲུབ་གསར་པ་ཞིག་དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གྲགས་ཆེའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཁག་ནང་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།