དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གློ་སྨོན་ཐང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ།

2018-08-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཔལ་ས་སྐྱའི་༧སྐྱབས་མགོན་༧གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་ཆེན་པོ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་གློ་སྨོན་ཐང་ཁུད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ།
དཔལ་ས་སྐྱའི་༧སྐྱབས་མགོན་༧གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་ཆེན་པོ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་གློ་སྨོན་ཐང་ཁུད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ།
གློ་བོ་ས་སྐྱ་ནང་པའི་ཚོགས་པ།

༄༅།།འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ ༤༢ པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གློ་སྨོན་ཐང་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་ཐོག་མར་དེ་གནང་འདུག་པ་དེའི་སྐོར་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།