མ་ལེ་ཤི་ཡའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས།

2018-05-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ དེས་རྐྱེན་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུལ་དེིའི་ནང་མ་འཛུགས་ཁྱོན་ཆེ་བྱས་པ་དེ་ཚོར་དོ་ཕོག་ཡོང་སྲིད་པ།
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ དེས་རྐྱེན་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུལ་དེིའི་ནང་མ་འཛུགས་ཁྱོན་ཆེ་བྱས་པ་དེ་ཚོར་དོ་ཕོག་ཡོང་སྲིད་པ།
རོཡི་ཊརས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ Malaysia ནང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པར་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དེས་རྐྱེན་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུལ་དེིའི་ནང་མ་འཛུགས་ཁྱོན་ཆེ་བྱས་པ་དེ་ཚོར་དོ་ཕོག་ཡོང་སྲིད་པ་སོགས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།