ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ།


2020-11-07
Share
ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ། ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

དེ་རིང་གི་བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་པས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བུད་མེད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་དེ་ཉེ་ཆར་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།