དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ།


2020-10-08
Share
དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ། པིའུ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིིས་སྙན་ཐོའི་ནང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་འཁོད་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

པིའུ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་(Pew Research Center)གིས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་བལྟ་སྟངས་མཐོང་ཕྱོགས་དེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།