ནོ་སྦེལ་སྨན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ།

2018-10-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་རིག་པ་བ་གཉིས་ལ་ནོ་སྦེལ་སྨན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།
འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་རིག་པ་བ་གཉིས་ལ་ནོ་སྦེལ་སྨན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་རིག་པ་བ་གཉིས་ལ་ནོ་སྦེལ་སྨན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག     དེའི་སྐོར་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།