ཐེ་ཝན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།

2016-08-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གསར་བ་ལྕམ་ཚའེ་ཡེ་ཝུན་Tsai Ing-wenགྱིས་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོ། ༢༠༡༦།༥།༢༠
ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གསར་བ་ལྕམ་ཚའེ་ཡེ་ཝུན་Tsai Ing-wenགྱིས་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོ། ༢༠༡༦།༥།༢༠
Xiaxiao Hua

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐེ་ཝན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འཛུགས་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བཏོན་བཞིན་པ་དེར་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་དང། ཐེ་ཝན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།


གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།