རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པར་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

2022.06.25
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པར་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
ངོ་དེབ།

དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ཁས་ས་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཨོའིསི་ཊརེ་ལི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཡུལ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམས་ཞིག་གི་ཐོག་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གཤམ་ལ་སྙན་གྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས
གསར་འགོད་པ། ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་གྱོད་གཞི་ཁྲིམས་མཐུན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎